История-самоучител по руски език

Историята на самоучител по руски датира от дълбока древност. Той се отнася към крупните езици в света: по численост говорещите на него заемат пето место след китайския, английския, хинди и испанския. Руският език е един от официалните работни езици в ООН. Числеността на говорещите на руски език е около 400 000 000 души, а имайки го за роден около 180 000 000 човека. Той се отнася към езиците на източна славянската група. Сред славянските езици руският е най-разпространеният, също и в Интернет- руски език онлайн. Всички славянски езици имат помежду си голямо сходство, който са близки до руския език, като беларуски и украински. Тези три езика образуват източнославянската подгрупа, която влиза в славянската група на индоевропейското семейство.

Произход и формиране и изучаване на руски език

Датира от 2-1 хилядолетие преди Христа и е обвързан с групата от диалекти на индоевропейските езици, както и прабългарския език (на по-късен стадии – от 1-7 в. Наричан още праславянски).

Още през Киевска Русия – 9 век началото на 12 век, древноруския език е станал средство за общуване при някои балтийски, финно-угорски, тюркски, отчасти ирански племена и народи. През 14-16 век югозападната разновидност на литературния език на източните славяни е била език на държавността и православната църква във Великото Литовско и Молдавско княжество.

История на самоучител по руски през феодализма

Феодалното разделение, допринасят за фрагментация на диалекта, като монголо-татарското иго през периода на 13-15 век и полско-литовските завоевания довели през 13-14 век към разпада на древноруската народност. Постепенно се разпада и единството в древноруския език. Останали са три центъра запазили етнолингвистичната идентичност, борещи се за своята славянска самобитност: северно източен (великоруски език), южен (украинци) и западен (беларуси). През 14-15 век на базата на тези обединения се формират близкородствени, но самостоятелни източнославянски езици: руски, украински и беларуски.

Развитие на руския език през епохата на Московска Русия

Уроци по руски език през епохата на Московска Русия в периода от 14 до 17 век, има сложна история. През този период продължават да се развиват диалектни форми. Тогава се оформят две основни диалектни зони – северно великоруски на север по линията Псков – Тверь – Москва, южен Новгород и южно великоруски на юг от указаната линия до беларуската и украинската област – наречия, препокриващи други диалектни разделения. Възникнал и междинен диалект на средно великоруски език, основа, за който водеща роля изиграл диалектът от Москва. Първоначално той бил смесен, след това се е формирал в една цялостна система- учебник по руски език. За него станали характерни: ярко изразеното намаляване на неударените гласни срички; експлозивната съгласна "г"; окончания като "-ово", "-ево" в родителен падеж единствено число мъжки и среден род при склонение на местоимения; твърдото окончание "-т" в глаголи от трето лице в сегашно и бъдеще време; форми на местоименията "меня", "тебя", "себя" и други подобни явления. Московският диалект постепенно се установява, като образцов и се налага като основа на руския национален литературен език.

През  17 век възниква националната идентичност, поставяйки основата на курсове по руски език. През 1708 започнало разделението на гражданска и църковнославянска азбука. По време на 18 и 19 век е започнало разпространението на светската писменост, като църковната литература постепенно била изместена на заден план и накрая, се превърнала в религиозен ритуал, а нейният език се превърнал в своеобразен църковен жаргон. Стремглаво започнало развитието на научно-техническата, военната, морската, административната и друга терминология, което предизвикало голям приток на чужди думи при работа с руския език. Особено голямо въздействие през втората половина на 18 век върху руската лексика и фразеология оказва френския език.

Проследявайки историята на самоучител по руски се наблюдава интензивен ръст на специалната терминология, което е следствие потребността на научно-техническата революция. Ако в началото на 18 век терминологията в руския език е заимствана от немския, през 19 век – от френския, то от средата на 20 век главно заимства от английския език.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Изтеглете Самоучителя Още Сега!

 

курс по руски език

уроци по руски език